Vi selger salveolje! Anointing oil for sale only in Norway!

Org.nr. 880778382

Når du betaler inn på konto nr. 1080 31 51054 først, så sender vi oljen til deg. Husk å henvise til «salveolje» og skriv navn og adresse tydelig, så vi finner ut av det.

Du kan også skrive din ordre inn til aina.karin@mirakeljensen.com eller ringe tlf. 97568331. 

 

 

salveolje

imageedit_12_7129838060salveolje med etiketter 001

Vi har vært igjennom mange epoker i våre liv. Vi har fastet og bedt i lang tid for og hjelpe andre som trenger hjelp og støtte. Vi takker våre faste støttepartnere og takker deg som er ny og som ønsker å hjelpe oss. Apostlene salvet de syke med olje og helbredet dem. Det står skrevet i Bibelen i Jakob:5:14. Er noen blant dere syke? Han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. 15 Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. 16 Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye. Salving: Den hellige salvingen var omfattende, både gjenstander og personer ble på denne måte innviet til hellig bruk. Tabernaklet og alle de ting som skulle brukes ved gudstjenesten ble på Herrens befaling innviet ved salving. 2 Mosebok 40:13, 3 Mosebok 8:12.

salveolje 22 mars 2015 010

Vi har lagt våre hender på oljen i bønn, faste og i tro, det blir det samme som om vi har lagt våre hender på deg. Jesus sier at denne sykdommen farer bare ut ved bønn og faste. Denne salveoljen er til ære for Guds rike og dere som er helbredet må komme tilbake og gi Gud ære ved å fortelle at dere er blitt friske. Salveoljen kan brukes til hjelp i alle ting i livet, til alle velsignelser. 5 Mosebok 1-14, les om velsignelser.


imageedit_12_7129838060

Vi er ikke tilstede der hvor dere er for å legge hendene på dere og salve dere, men vi har lagt våre hender på oljen og bedt og når du salver deg selv eller får andre til å gjøre det, så har det samme virkning som om vi har lagt våre hender på deg og Herren Jesus Kristus vil helbrede deg. Jesus sa at dersom du tror, vil du se Guds herlighet. Dette er en religiøs handling; vi har ikke lov av myndighetene og selge medisin, men dette er ingen medisin, det er åndelig hjelp. Hebreerbrevet 11:1-6. Ved Bibelen og ved Guds ord, så bruker vi det til et kontaktpunkt på samme måte som de gjorde det på Bibelens dager, da disiplene salvet de syke med olje og helbredet dem. Markus 6:13.Ved helbredelse av syke, praktiserte Jesus disipler salving med olje. Markus 6:13 og denne praksis er gitt som en alminnelig undervisning i menigheten. Jakob 5:14, 2 Mosebok 30:23.


imageedit_12_7129838060


Den kjente verdens predikanten Morris Cerrullo salvet visakortet mitt (Aina’s) med olje og vi fikk en større pengesum på kontoen.


salveolje med etiketter 005

pr. 100 ml flaske       kr.     500,00
+ porto                     "        40,00

 ---------------------------------------------------------

                              kr.      540,00

 + 25% moms          «        135,00 

________________________________________

    Totalt NOK              kr.      675,00    

================================

i postoppkrav kommer kr. 84,- i tillegg.


Du kan bruke oljen til din familie og til å med få bort onde ånder. Du kan salve alt som du eier f.eks. hytta, bilen eller båten. Mange steder er det ånder og du kan beskytte deg på denne måten. Her har vi mange års erfaring. Vi har ikke kamp i mot mennesker av kjøtt og blod, men mot maktene og myndighetene, mot verdens herskere i denne tidsalders mørke, mot ondskapens åndelige hærskarer i den himmelske verden. Dette er en religiøs handling; vi har ikke lov å si at oljen helbreder, men ved Bibelen og ved Guds ord, så bruker vi det til et kontaktpunkt på samme måte som de gjorde det på Bibelens dager, da disiplene salvet de syke med olje og helbredet dem. Efeser 6:12. 


Når du betaler inn på konto nr. 1080 31 51054 først, så sender vi oljen til deg. Husk å henvise til «salveolje» og skriv navn og adresse tydelig, så vi finner ut av det.

Du kan også skrive din ordre inn til aina.karin@mirakeljensen.com eller ringe tlf. 97568331. Kontonr. 1080 31 51054

vitnesbyrd om oljen desemb 2015 1 – Kopi

vitnesbyrd om oljen desem 2015 2 – Kopiimageedit_12_7129838060


We have been through many eras in our lives. We have fasted and prayed for a long time and help others who need help and support. We thank our regular supporters and thank you who are new and who wants to help us. The apostles anointed the sick with oil and healed them.

It is written in the Bible in James: 5:14. Is anyone among you sick? He should call for the elders of the church and they should pray over him and anoint him with oil in the Lords name. 15 prayer of faith will save the sick, and the Lord shall raise him up. 16 A righteous man prayer is powerful and effective. Anointing: The Holy Anointing was extensive, both objects and people were in this way consecrated to holy use. The Tabernacle and all the things that would be used by the service were the Lord’s command consecrated by anointing. Exodus 40:13, Deuteronomy 8:12

We have put our hands on the oil in prayer and fasting, and faith. It is the same as if we have put our hands on you. Jesus says that this disease goes only out by prayer and fasting. This ointment oil is to honor the kingdom of God and you who are healed, must come back and give glory to God by telling about your healing.

The oil can be used to help in all things in life, in all blessings. 5 Genesis 1-14, read about blessings. This is a religious act; we are not allowed by the authorities to sell medicine, but this is not medicine, this is a spiritual help. Hebrews 11:1-6. By the Bible and the Word of God, we use it to a point of contact in the same way as they did in biblical days, when the disciples anointed the sick with oil and healed them. Mark 6:13. And this practice is provided as a general teaching of the church. James 5:14, Genesis 30:23.

The world known preacher Morris Cerrullo anointed my visa card (Aina’s) with oil and we got a bigger amount of money on the account.

You can use the oil to your family and to keep evil spirits away. You can anoint everything that you own, for example: the cabin, car or boat. In many places there are spirits and you can protect yourself in this way. Here we have many years of experience. For we wrestle not against people of flesh and blood, but against principalities and powers, against the rulers of this present age darkness, against spiritual hosts of the heavenly world. Ephesians 6:12.

This is a religious act; we are not allowed to say that the oil heals, but with the Bible and the Word of God, we use it to a point of contact in the same way as they did in biblical days, when the disciples anointed the sick with oil and healed them.

For the moment we sell the oil only in Norway.

Miracle Jensen’s Welfare and Healing Ministries