• 4 (1).jpg
 • 7 (1).jpg
 • 3 (1).jpg
 • 2 (1).jpg
 • 6.jpg
 • 59838358_2179925942125172_55178570133143552_n.jpg
 • 8.jpg
 • 20180320_114830.jpg
 • 4.jpg
 • 2.jpg
 • 7.jpg
 • 5 (2).jpg
 • 59464067_2030713513692663_5430045934501232640_n.jpg
 • 6 (1).jpg
 • 59931495_362139941089318_518536521247096832_n.jpg
 • 20180320_114829.jpg
 • 60076508_433333147449512_7660259568974299136_n.jpg
 • 3.jpg
 • 5.jpg
 • 5 (1).jpg
 • 59845162_1262190983938461_2651203060356874240_n.jpg
 • 9.jpg

These are ghosts! 

spokelser

 

v

spokelser  

 
The picture above is from India. Many indians believe in reincarnation, which means regeneration.

This pictures shows so clearly that there is "something" in the image. You can see the white circle in the picture, which are dead souls. In the New Age movement they are called orbs. But these are souls who are neighter in hell or in heaven. They are in the kingdom of death, and clinging to the people who were in the family or their home place.

 Ephesians 6:12 "For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places." Have you ever thought about who are these rulers of the darkness? There are unseen spiritual forces of evil and most people are unaware of this.

 The Bible refers to the devil because he is behind all the evil. There are only three powers, it is the evil, the good and your own power. But I will point out the fact that our struggle is not against other people! Our struggle is not against flesh and blood! Our battle is in the spiritual world - in prayer. But we are fighting against powers, against the rulers of this darkness! Satan has his human "helpers" here on earth. It is the fallen angels. And it is against these the battles are taking place, against the "powers of the dark world."

 

k

 

There are people who once lived. You will not change and become a different creature when you die. I think you're the same as you were on earth. Ghosts are people who once lived and they can harass people and try and control or terrorize the lives of living people. They believe that they are alive and demand to have it in the same way as they had it from the time they were in life. When I say ghosts ... you can read in the Bible when Jesus cried out on the cross, that it was finished. The dead rose from their graves and appeared to many in the towns around. Matthew 27:52, 53. “And came out of the graves after his resurrection, and went into the holy city, and appeared unto many.”

 This is what we struggle with in our travels in our meetings. Sometimes it can be quite difficult, and we cannot sleep, and the first night is the worst. These souls are the same in spirit as they were when they lived. Some may be wicked and we have had a lot of problems with it. Ephesians 6:11 "Put on the whole armour of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. 13 Wherefore take unto you the whole armour of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand."

 

Posted January 16, 2011 by
 
Prophetess Aina Karin Jensen
 

 

g

 

Do you think I've put this image below to scare you? I cannot count all the times that it is attempted to strangle us.

We experience the spirit world and has been fasting and praying for 40 days and nights many times and the way we experience perhaps more than what normal people do. We do not mean to boast of this, but I have to write it for you so you understand and believe us.

 Firstly you have to believe that you are a spirit, living in a body and it is only through gifts from God and with experience that we have received wisdom about this. Common state church believers do not understand this and will not talk about it. But that's understandable because it is scary.

 Many prophets through the Bible had revelations as people could not understand, because it is not on the earthly or human to understand such things. This is deep spirituality and I am grateful for every gift that the Lord gives me.

 

dev

 

mai

 

Lille blanke dingst 3431

 

Bildet ovenfor er fra India. Mange indere tror på reinkarnasjon, som betyr gjenfødelse.

Bildene viser tydelig at det er "noe" i bildet. Du kan se de hvite, rundingene på bildet, det er døde sjeler. I New Ages bevegelsen kalles de for orber. Men disse er sjeler som verken er i helvete eller i himmelen. De er i dødsriket og klamrer seg til de mennesker som de hadde i familien eller til hjemstedet.

 Efeserne 6:12 "For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørke, mot den onde åndelige hær i himmelen." Har du noen gang tenkt på hvem er disse herskere i dette mørke? Det er usynlige åndelige onde krefter og de fleste folk er uvitende om dette.

 Bibelen henviser til djevelen for det er han som står bak alt det onde. Det er tre makter, og det er det onde, det gode og din egen makt. Men jeg vil påpeke det faktum at vår kamp er ikke mot andre mennesker! Vår kamp er ikke mot kjøtt og blod! Vår kamp er i den åndelige verden - i bønn. Men vi kjemper mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket! Satan har sine menneskelige "hjelpere" her på jorden. Det er de falne engler. Og det er mot disse kampen foregår, mot "herskere i den mørke verden".

Det er mennesker som en gang har levet. Du skifter ikke om og blir en annet vesen når du dør. Jeg tror du er den samme som du var på jord. Spøkelser er mennesker som engang har levd og de kan trakassere folk og prøve å kontrollere eller terrorisere livet til levende mennesker. De tror at de lever og forlanger å ha det på samme måten som de hadde det fra den tid de var i livet. Når jeg sier spøkelser ..., kan du lese i Bibelen da Jesus ropte ut på korset, at det var fullbrakt. De døde sto opp fra sine graver og viste seg for mange i byene rundt. Matteus 27:52, Gravene åpnet seg, og kroppene til mange hellige som var sovnet inn, ble reist opp. 53 Etter Jesu oppstandelse gikk de ut av gravene og kom inn i den hellige byen, hvor de viste seg for mange.

 Dette er hva vi kjemper med på våre reiser i våre møter. Noen ganger kan det være ganske vanskelig, og vi kan ikke sove, og den første natten er den verste. Disse sjelene er de samme i ånden som de var da de levde. Noen kan være ond og vi har hatt noen problemer med det. Efeserne 6:11 "Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. 13 Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt."

 

Skrevet 16 januar 2011 av

Profetinne Aina Karin Jensen

 

 

Tror du at jeg har satt dette bildet for å skremme deg? Jeg har ikke tall på alle de ganger som det er forsøkt å kvele oss.
Vi opplever åndeverdenen og har vært i faste og bønn i 40 dager og netter mange ganger og på den måten opplever vi kanskje mer enn hva vanlige mennesker gjør. Vi mener ikke å skryte av dette, men jeg må nesten skrive det for at du skal forstå og tro oss. 
 For det første så må du tro at du er en ånd som bor i et legeme og det er jo bare gjennom gaver fra Gud og ved erfaringer at vi har fått visdom om dette. Vanlige statskirke troende forstår ikke dette og vil ikke snakke om det. Men det er jo forståelig for det er jo skremmenede.
 
 Mange profeter igjennom Bibelen hadde åpenbaringer som folk ikke kunne forstå, for det ligger ikke på det jordiske eller for det mennskelige å forstå slike ting. Dette er dypt åndelig og jeg er takknemlig for enhver gave som Herren gir meg.

Visitor Map

Facebook Like Box

Per Einar Jensen

Miraclejensen's
Facebook-page
  

Pay with VIPPS

Thank you for your donation    
 and God bless you richly. 

Login Form