• 59464067_2030713513692663_5430045934501232640_n.jpg
 • 8.jpg
 • 6 (1).jpg
 • 2 (1).jpg
 • 20180320_114830.jpg
 • 20180320_114829.jpg
 • 3.jpg
 • 3 (1).jpg
 • 5 (1).jpg
 • 5.jpg
 • 4 (1).jpg
 • 59931495_362139941089318_518536521247096832_n.jpg
 • 7.jpg
 • 4.jpg
 • 2.jpg
 • 9.jpg
 • 7 (1).jpg
 • 5 (2).jpg
 • 60076508_433333147449512_7660259568974299136_n.jpg
 • 59845162_1262190983938461_2651203060356874240_n.jpg
 • 6.jpg
 • 59838358_2179925942125172_55178570133143552_n.jpg

Many believe we can sin on the grace!

  

It sounds like we can sin in grace, again and again, after we run to God and ask about forgiveness. The Lord says you are forgiven. But you have to carry interest for it. For the grace tends us to live a holy life, for God is holy.

Eg. If someone has been unfaithful to the husband or the wife and asks about forgiveness and gets it. What's happened? The man / woman, whom he/she has been unfaithful with, will in some way spread rumors and sorcery. We does not get peace for all this flood of rumours, which we must live with.

But many believe that it's only to sin again and again for God forgives, (the catolics believe so) but if one keeps on like this, the conscience will be brand. 1 Timothy 4: 1 The Spirit says in plain words that in recent times some will fall from faith. They will adhere to spirits that lead wild, and to demons teach 2 from false hypocrites with worn conscience.

Let's take another example. We can go and steal at a store and get caught, then it will be a police case. We can say to the proprietor; "Forgive me, forgive me" and also prays to God for forgiveness. Jesus forgives you, but the matter as you have come up into has become a curse for you.

If we lie again and again, what does we get out of it? People will soon find out that this person is not trusted and the person gets a bad reputation.

When we sin again and again, we will be branded in our conscience and eventually will we have no conscience for what we do. It is like everything is legitimate. Here there may be many who say we are finished with the law. Paul says that we are not living under the law, but without the law we will not know the sin. Any injustice is a sin. Remember we are a temple for the Holy Spirit and the Holy spirit is holy. Jesus said: “Neither do I condemn thee: go, and sin no more.” John 8:11


What is done in the dark comes to light.

Romans 12: 1 "Bear the body as a living and holy sacrifice to the glory of God." 13:10 "Therefore, let us put away the deeds of darkness and clothe ourselves in the armor of light."


Written of Prophetess Aina Karin Jensen

Larkollen 6/9-2017

 

 

 

 

 

Mange tror at vi kan synde på nåden!
 
Det høres ut som at vi kan synde på nåden for deretter gang på gang få komme til Gud for å be om tilgivelse. Herren sier at du er tilgitt, men du må betale renter for dette. For nåden tukter oss til å leve et hellig liv for Gud er hellig.
F.eks. om noen har vært utro mot mannen sin eller konen sin og ber om tilgivelse og får det. Hva skjer? Den mannen/kvinnen som en har vært utro med vil på en eller annen måte spre rykter og trollskap. En får ikke fred for all denne rykteflommen, den må man leve med.
Men mange tror at det er bare å synde igjen og igjen for Gud tilgir, (katolikkene tror det.) men om en holder på slik, så blir en brennmerket i sin samvittighet. 1 Timoteus 4:1 Ånden sier med klare ord at i de siste tider skal noen falle fra troen. De skal holde seg til ånder som fører vill, og til demoners lære  2 fra løgnaktige hyklere med avsvidd samvittighet.  
La oss ta et annet eksempel. En kan gå og stjele på en butikk og man blir tatt, da blir det politisak av det. En kan si til innehaveren; «Tilgi meg, tilgi meg». En ber også til Gud om tilgivelse. Jesus tilgir deg, men saken som du er kommet opp i, er blitt en forbannelse for deg.
Om vi lyver igjen og igjen. Hva har en ut av det? Folk vil etterhvert få vite at dette mennesket er ikke til å stole på og vedkommende får et dårlig rykte på seg. 

Når vi synder igjen og igjen, vil vi bli stemplet i vår samvittighet og til slutt så har vi ingen samvittighet for hva vi gjør. Det er som om alt er lovlig. Her kan det være mange som sier at vi er ferdig med loven. Paulus sier at vi lever ikke lenger under loven, men uten loven vil vi ikke kjenne synden. Eventuell urett er en synd. Husk vi er et tempel for den hellige ånd og den Hellige Ånd er hellig. Jesus sa: «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer fra nå av!»" Joh. 8:11 

Det som blir gjort i mørke, kommer frem i lyset.
Romerne 12:1 «Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud.» 13:10 «La oss derfor legge bort mørkets gjerninger og kle oss i lysets rustning."


Skrevet av Profetinne Aina Karin Jensen

Larkollen 6/9-2017

Visitor Map

Facebook Like Box

Per Einar Jensen

Miraclejensen's
Facebook-page
  

Pay with VIPPS

Thank you for your donation    
 and God bless you richly. 

Login Form