• 6.jpg
 • 59845162_1262190983938461_2651203060356874240_n.jpg
 • 6 (1).jpg
 • 4 (1).jpg
 • 9.jpg
 • 7 (1).jpg
 • 5 (2).jpg
 • 7.jpg
 • 59464067_2030713513692663_5430045934501232640_n.jpg
 • 60076508_433333147449512_7660259568974299136_n.jpg
 • 3.jpg
 • 3 (1).jpg
 • 20180320_114830.jpg
 • 2 (1).jpg
 • 5 (1).jpg
 • 2.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 59838358_2179925942125172_55178570133143552_n.jpg
 • 59931495_362139941089318_518536521247096832_n.jpg
 • 20180320_114829.jpg
 • 8.jpg

 Testimony no. 5


 

Here are Per Einar Jensen with some of the letters.

 

 

From my heart to your heart!

1 Corint. 14:32 "And the spirits of the prophets are subject to the prophets!"

 
God called me to be his prophet when I was 24 years old. I did not know what it meant at all. Through dreams and visions has God showed me and other people about my ministry as a prophet. I had to believe it, but it was hard. When I said yes to my calling, God began to show me many things about what would happen in the world and in the spiritual world. It is very important to find your place in the Body of Christ. After many years as a missionary / evangelist, I began to understand my ministry, calling and gifts. Where God is, is also the devil, but Jesus has overcome the devil. Some of the people I thought were my friends, was also on my meetings, were false brothers and sisters. God forgive them, for they knew not what they did. It ended up with that also my immediate family turned their backs to me. You who read this, preacher, pastor or elder brother, do not stop someone who has received a favor or gift, because you touch with God. The Bible says: "Touch not mine anointed, and do my prophets no harm", says the Lord.
 
I stopped to go on meetings, for a period. God began to spoke to me about a center that I had to put the name; Miracle Centre. I told the Lord that I was broke. He told me to look after His promises. Do not doubt, just believe. I asked the Lord to guide me to the promises. He led me to the center called Omega and they had a big room for rent. They wanted Nok 30,000 - for the rent for a whole year. I relied on the Lord, but I admit that I doubted. I told this to three other people, so that they could help me to pray over this. Suddenly a man called and said that the Lord had spoken to him, and he had putted Nok 50.000, - on my account. I sat on a chair, but if I had not done that, I would have fallen on the floor. I went to the bank and paid for the workplace. The Miracle Center had got its start, and I arranged our own magazine, which I called The Miracle Magazine and everything went well. God said to me; "Now you have to begin and give out personal tapes. On the cassettes were songs, music and direct admission of people who were saved and healed. The largest newspapers in Norway, Dagbladet, Aftenposten, VG, Vi Menn, radio and television spreaded the news throughout Norway and Scandinavia, and I prayed for the salvation of many people.
 
I had a wonderful time, but then came the resistance from the religious Christians. I would call it Christian witch hunting. They asked me to stop the Center; the resistance was so big, so I had to close the doors.
 
I became seriously ill. Anxiety neurosis, depression, diabetes, heart pain, cancer in the bladder and the urethra, and muscle pain was the illness as I had to go through. I went bankrupt and I went through hell. Worst of all, I thought that I had lost the Holy Spirit and Jesus Christ. But Jesus Christ has never left me. He has now healed me. I was born on 26 May 1944 and a few days ago I was 64 years old.
 
I tell you this, dear friend, if you are in the same situation. If someone gives you the back, and everyone leaves you, Jesus Christ will never, never leave you. Do not trust anyone, not even yourself, only God. The Bible says: "God is truthful, and every human word is a lie." Rom.3:4.
 
What I have now written here is from my heart to your heart. It may sound like brag, but it is not. This is a work through the Holy Spirit, through a servant of the Lord as the Lord Himself has formed and taken out of this world. Jeremiah 1:5 and 7, Efes. 4:11.
 
Jesus Christ is coming soon. As a parable, will the big magnet attract the metal that it is meant for. Jesus comes and takes up they who belongs to Him. Do you long for Jesus and love him?
 
God's prophet of grace
Per Einar Jensen
Miracle, Healing and prophetic ministry.
 

The Centre of Miracles, with Per Einar Jensen. 

 

This is the building where Per Einar had the center.

 

   

 noname

 

   

 

Fra mitt hjerte til ditt hjerte!
 
1 Kor. 14:32 "Og profeters ånder er underordnet profetene!"
 
Gud kalte meg til å være hans profet da jeg var 24 år gammel. Jeg visste ikke hva det sto for engang. Gjennom drømmer og visjoner viste Gud meg og andre folk om min tjeneste som profet. Jeg måtte tro det, men det var vanskelig. Da jeg sa ja til mitt kall begynte Gud å vise meg mange ting om hva som skulle skje i verden og i den åndelige verden. Det er svært viktig å finne din plass i Kristi kropp. Etter mange år som misjonær / evangelist, begynte jeg å forstå min tjeneste, kall og gaver. Der Gud er, er også djevelen, men Jesus har overvunnet djevelen. Noen av menneskene som jeg trodde var vennene mine, var også på mine møter, var falske brødre og søstre. Gud tilgi dem, for de visste ikke hva de gjorde. Det endte opp med at også min nærmeste familie snudde ryggen til meg. Du som leser dette, predikant, pastor eller en eldre bror, stopp ikke noen som har fått en tjeneste eller gave, fordi du rører med Gud. Det står i Bibelen: "Rør ikke ved mine salvede og gjør ikke mine profeter noe ondt", sier Herren.
 
Jeg sluttet og reise og stoppet med møter, for en periode. Så talte Gud til meg om et senter som jeg måtte sette navnet; Mirakelsentret. Jeg sa til Herren at jeg var blakk. Han sa til meg at jeg skulle se etter løftene. Ikke tvil, bare tro. Jeg ba Herren lede meg til løftene. Han ledet meg til Omegasentret og de hadde et stort rom til leie. De ville ha kr. 30.000, - for leien for ett helt år. Jeg stolte på Herren, men jeg innrømmer at jeg tvilte. Jeg fortalte dette til tre andre personer, slik at de kunne hjelpe meg å be over dette. Plutselig ringte en mann og sa at Herren hadde talt til ham, og han skulle sette inn kroner 50.000, - på kontoen min. Jeg satt på en stol, men hvis jeg ikke hadde gjort det, ville jeg ha falt på gulvet. Jeg gikk til banken og betalte for arbeidsplassen. Mirakelsentret fikk sin start, og jeg ordnet vårt eget magasin, som vi kalte Mirakel Magasinet og alt gikk bra. Gud sa til meg; "Nå skal du begynne og gi ut personlige taper. På kassettene var det sang, musikk og direkte opptak av folk som ble frelst og helbredet. De største avisene i Norge; Dagbladet, Aftenposten, VG, Vi Menn, radio og fjernsyn spredte nyheten over hele Norge og i Skandinavia, og jeg ba til frelse for mange mennesker.
 
Jeg hadde en fantastisk tid, men så kom motstanden fra de religiøse kristne. Jeg vil kalle det kristen hekserjakt. De ba meg om å slutte med sentret; motstanden var så stor at jeg måtte lukke dørene.
 
Jeg ble alvorlig syk. Angst nevrose, depresjon, diabetes, hjerte smerter, kreft i blæren og i urinrøret og muskelsmerter var sykdom som jeg måtte gå gjennom. Jeg gikk konkurs og jeg gikk gjennom et helvete. Verst av alt, trodde jeg at jeg hadde mistet Den Hellige Ånd og Jesus Kristus. Men Jesus Kristus har aldri forlatt meg. Han har nå helbredet meg. Jeg ble født 26. mai 1944 og for noen dager siden fyldte jeg 64 år.
 
Jeg forteller deg dette, kjære venn, hvis du er i samme situasjon. Hvis noen gir deg ryggen, og alle forlater deg: Jesus Kristus vil aldri, aldri forlate deg. Ikke stol på noen, selv ikke deg selv, bare Gud. Bibelen sier: «Gud er sannferdig, og enhver menneskelig ord er en løgn." Rom.3:4.
 
Det som jeg nå  har skrevet her er fra mitt hjerte til ditt hjerte. Det kan høres ut som skryt, men det er det ikke. Dette er et verk gjennom Den Hellige Ånd, gjennom en Herrens tjener som Herren selv har formet og tatt ut i denne verden. Jeremia 1:5 og 7, Efes. 4.11. 
 
Jesus Kristus kommer snart. Som en lignelse, så vil den store magneten trekke til seg metall som er ment for det. Jesus kommer og tar opp sine som tilhører Ham. Lengter du etter Jesus og elsker du ham?
 
Guds profet av nåde
Per Einar Jensen
Mirakel, Helbredelse og profetisk tjeneste. 
Mirakelsentret med Per Einar Jensen.

 

Visitor Map

Facebook Like Box

Per Einar Jensen

Miraclejensen's
Facebook-page
  

Pay with VIPPS

Thank you for your donation    
 and God bless you richly. 

Login Form