• 59845162_1262190983938461_2651203060356874240_n.jpg
 • 3 (1).jpg
 • 7 (1).jpg
 • 7.jpg
 • 59931495_362139941089318_518536521247096832_n.jpg
 • 6.jpg
 • 4 (1).jpg
 • 4.jpg
 • 9.jpg
 • 59464067_2030713513692663_5430045934501232640_n.jpg
 • 3.jpg
 • 2 (1).jpg
 • 6 (1).jpg
 • 60076508_433333147449512_7660259568974299136_n.jpg
 • 20180320_114829.jpg
 • 5 (2).jpg
 • 5 (1).jpg
 • 59838358_2179925942125172_55178570133143552_n.jpg
 • 8.jpg
 • 5.jpg
 • 2.jpg
 • 20180320_114830.jpg

Prophecy from Svenn Thommy Fjeldberg to Per Einar Jensen.

Svenn Thommy Fjeldberg travels a lot with his wife, Eva Brith, to several locations in Norway and Sweden. They participate in meetings and assemblies, pray for the sick and preach the Gospel.

Besides, you can read about Svenn Thommy Fjeldberg who died-but came back to life. He died at home in his bed and got into a tunnel of light, and got to meet Jesus in the heaven. Read more about it at this link:

http://bki.no/joomla/index.php/svennthommy 

 

We have got a new prophecy October 13 th, 2017

You can be a tool in My hand.

I will speak with you, about the friendliness, and the humility way.

These things belong together, says the Lord.

When you open your heart to me, and want to live, totally surrendered.

Then you will get of My same spirit,

as I had when I went with you down here.

And you know; now I'm going back, and I want to see results.

I want to see people with this setting,

I want to see people, who are committed,

Yes, in this costume, of humility,

and indulgence, and show compassion.

Yes, the one who will stretch, and stretch.

Remember, what you do for one of this little,

you do it for Me, and I will reward you,

when you come home in my Kingdom.

So I want this to be taught, and spoken about.

And live like I did, be merciful, to endure and persevere.

You can see how my servant John,

has written in My words, about this truth.

All I was with and how I went forward.

Think about it, says the Lord,

saving you a fortune home in heaven,

in your property, you will be in eternity  forever.

You shall be with Me, and see Me,

and live with Me, all the time, Yes, all the time.

For the one who will live in this spirit, and in the surrender,

as I have spoken.

He will be saturated by this love, and this grace.

So take advantage now, again, of that you've been hearing,

of the truth, and that it can make you,

to a tool in My hand, saith the Lord: A M E N.

 

Psalm 23.6

“Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life:

 and I will dwell in the house of the LORD forever.”

And I'm going to stay in the House of the Lord forever.

 

Think about the dimension you are in!

 

September 16, 2017 - - - - - - - - - - 11:47

I tell you My son,

Think about the dimension you are in.

You have received Me and I am your Savior,

I'm your rescuer.

Oh I have moved in to you, because My Word has said it, I live in you, and you live in Me,

therefore you are also sitting in heaven with Me,

 as I have said in My Word.

Listen now, listen now, think about the dimension you are in,

since you will be a witness to me.

Then I am in you, and I will speak clearly,

 into your ear, about who to talk to,

and how you will move on in life.

You should not take any of this from yourself,

but you shall be led by My spirit,

 as you have received, for what you do,

and what you are dealing on,

It has come from My heart.

 

You are My messenger, I live in you today,

because you humbled yourself, crucified the flesh,

and you have taken up the cross and are following me.

Listen what I'm saying, you're in a completely different dimension, one you've believed about yourself.

For My Word says, you are in Me, and I will become you.

You also know the Father has said the same,

When You Love My Word,

It will hold what I've commanded you,

then you will be led by Me,

and Father's voice and My voice, you will hear.

For you are one of My sheep who walks that way

I call you to.

 

So delight and rejoice in this,

because this applies in everything what you do,

in your daily life in everyday life,

in what you deal with and do.

 I'm in you,

I the Helper, The Holy Spirit, has come to you,

to teach you in all things.

 I have said in My Word,

that you do not need to get any other teaching,

when I the Holy Spirit has taught you.

Why?

For I can all, know everything, see everything, and will practice everything through the one who takes this to himself,

and completely want to live in prayer and surrender.

So do be happy, not many days later,

 you will come home to Me, because the time has come.

Listen what I'm saying, I'll qualify you,

and enable you to complete the race.

Together with Me, and in My Spirit to do My will, the Lord says A M EN - A M E N.

 

1 John 2:27 "But the anointing which ye have received of him abideth in you,

and ye need not that any man teach you: but as the same anointing teacheth you of all things, and is truth, and is no lie,

and even as it hath taught you,

ye shall abide in him." 

 

 

 Profeti fra Svenn Thommy Fjeldberg.

Svenn Thommy Fjeldberg reiser mye sammen med sin kone, Eva Brith, til flere steder i Norge og Sverige. De deltar i møter og samlinger, ber for syke og forkynner evangeliet.  

Dessuten så kan du lese om Svenn Thommy Fjeldberg som døde – men kom tilbake til livet. Han døde hjemme i sin seng og kom inn i en lys tunnel, og fikk møte Jesus i Himmelen. Les mer om dette på denne linken: 

http://bki.no/joomla/index.php/svennthommy

 

Vi har fått et nytt profeti 13 Oktober 2017

 

Dere kan være et verktøy i Min Hand.

Jeg vil tale med dere, om vennligheten og ydmykhetens vei.

Disse ting hører sammen, sier Herren.

Når du åpner ditt hjerte for Meg, og vil leve, totalt overgitt.

Så vil du få av Min samme Ånd,

som Jeg hadde da Jeg gikk hos dere her nede.

Og dere vet, nå kommer Jeg tilbake, og Jeg vil se resultater.

Jeg vil se mennesker med denne innstiling,

Jeg vil se mennesker som er overgitt,

ja, som kler seg i denne drakt, av ydmykhet,

 og overbærenhet, og viser medlidenhet.

Ja, som vil strekke seg, og strekke seg.

For husk, det du gjør for en av disse små,

det gjør du for Meg, og Jeg vil lønne deg,

 når du kommer hjem i Mitt Rike.

Så Jeg vil at dette skal undervises, og tales om.

Og leve som jeg gjorde, være barmhjertig, tåle og holde ut.

Dere ser hvordan Min tjener Johannes,

 har skrevet i Mitt Ord, om denne sannhet.

Alt Jeg var med om, og hvordan Jeg gikk frem.

Tenk etter, sier Herren,

at du sparer deg en rikdom hjemme i Himmelen,

i din bolig, som du skal være i Evigheters evighet.

Dere skal få være med Meg, og se Meg,

og leve med Meg, hele tiden, ja, hele tiden.

For den som vil leve i denne Ånd, og i den overgivelse,

som Jeg har talt om.

Han vil bli mettet av denne Kjærlighet, og denne Nåde.

Så gled deg nå igjen, for at du har fått høre,

 om sannheten, og at den kan gjøre deg,

 til et verktøy i Min Hånd, sier Herren: A M E N.

 

Salmene 23:6

"Sannelig, bare godhet og miskunnhet

 skal etterjage meg, alle mitt livs dager.

Og jeg skal bo i Herrens hus til evig tid."

 

Tenk på den dimisjonen du er i!

16 september 2017 - - - - - - - - - - 1147

Jeg sier deg Min sønn,

tenk over den dimisjon, du er i.

Du har tatt imot Meg, og Jeg er din Frelser,

Jeg er din Redningsmann.

Å Jeg, har flyttet inn til deg, for Mitt Ord har sagt det, Jeg bor i deg, og du bor i Meg,

derfor er du også satt i Himmelen med Meg,

 har Jeg sagt i Mitt Ord.

Hør nå, hør nå, tenk over den dimensjonen du er i,

da du skal være et vitne for Meg.

Så er jo Jeg, i deg, og Jeg skal tale tydelig,

 inn i ditt øre, om hvem du skal tale med,

og hvordan, du skal gå videre i livet.

Du skal ikke ta deg til noe av dette selv,

men du skal være ledet av Min Ånd,

 som du har fått, for at det du gjør,

og det du handler på,

det har kommet fra Mitt hjerte.

Du er jo Mitt sendebud, jeg lever i deg i dag,

ved at du har ydmyket deg, korsfestet kjøttet,

og har tatt opp korset og følger Meg.

Hør hva Jeg sier, du er i en helt annen dimensjon, en du har trodd om deg selv.

For Mitt Ord sier, du blir i Meg, og Jeg blir i deg.

Du vet også Faderen har sagt det samme,

når du elsker Mitt Ord,

holder det Jeg har befalt deg,

så vil du være ledet av Meg,

og Fars røst og Min røst, vil du høre.  

For du er en av Mine får, som går den veien,

Jeg kaller deg til.

 

Så gled og fryd deg over dette,

for dette gjelder i alt hva du tar deg til,

i ditt daglige liv i hverdagen,

i hva du handler og gjør.

 Jeg er i deg,

Jeg Hjelperen Den Hellige Ånd, har kommet til deg,

for å undervise deg, i alle ting.

 Jeg har sagt i Mitt Ord,

at du trenger ikke å få noen annen undervisning,

når Jeg Den Hellige Ånd har undervist deg.

Hvorfor?

For Jeg kan alt, vet alt, ser alt, og vil praktisere alt, gjennom den som tar dette til seg,

og fullstendig vil, leve bedende og overgitt.

Så gled deg, ikke mange dager heretter,

vil du komme hjem til Meg, for tiden er nå inne.

Hør hva Jeg sier, Jeg skal dyktiggjøre deg,

og sette deg i stand, til å fullføre løpet.

Til sammens med Meg, og i Min Ånd å gjøre Min vilje, sier Herren A M EN – A M E N.

 

1 Joh 2,27

Men den salvelsen som dere har fått fra Ham,

blir i dere, og dere trenger ikke at noen lærer dere. Men slik som den samme salvelsen lærer dere om alle ting - og det er sant og ikke løgn -,

så skal dere bli i Ham,

slik som salvelsen, har lært dere.

 

Written Oktober 5th, 2017 

Visitor Map

Facebook Like Box

Per Einar Jensen

Miraclejensen's
Facebook-page
  

Pay with VIPPS

Thank you for your donation    
 and God bless you richly. 

Login Form