• 3 (1).jpg
 • 7.jpg
 • 59845162_1262190983938461_2651203060356874240_n.jpg
 • 2 (1).jpg
 • 59838358_2179925942125172_55178570133143552_n.jpg
 • 6.jpg
 • 3.jpg
 • 5 (1).jpg
 • 5 (2).jpg
 • 6 (1).jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 4 (1).jpg
 • 59931495_362139941089318_518536521247096832_n.jpg
 • 20180320_114829.jpg
 • 7 (1).jpg
 • 60076508_433333147449512_7660259568974299136_n.jpg
 • 2.jpg
 • 59464067_2030713513692663_5430045934501232640_n.jpg
 • 5.jpg
 • 4.jpg
 • 20180320_114830.jpg

Vi selger salveolje! Ointment oil for sale!

 

 

I Norge må du betale inn på konto nr. 0536 09 92669 først, så sender vi oljen til deg. Husk å henvise til «salveolje» og skriv navn og adresse tydelig, så vi finner ut av det.

Du kan også skrive din ordre inn til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Konto nr. 0536 09 92669

pr. 100 ml flaske       kr.     500,00
+ porto                       "        45,00

 ---------------------------------------------------------

                                kr.       545,00

 + 25% moms           «         136,25 

__________________________________

    Totalt NOK              kr.        681,25    

================================

i postoppkrav kommer kr. 92,- i tillegg.
Ointment Oil for sale! 

You have to write to me first to: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

A bottle of oil cost 500,00 NOK (norwegian crones) - (today 23/8-2017 it is about 63.50 $)

Plus freight charge in Norwegian crones   (I have to find out how much postage stamps it is to your country.) 

Plus 25 % VAT   

                                 Write to me and give me your order and your name and adress.                                    

I will write back and give you the whole details and then you have to pay it in on our Paypal account as you can find on our webpage. Vi har vært igjennom mange epoker i våre liv. Vi har fastet og bedt i lang tid for og hjelpe andre som trenger hjelp og støtte. Vi takker våre faste støttepartnere og takker deg som er ny og som ønsker å hjelpe oss. Apostlene salvet de syke med olje og helbredet dem.

Det står skrevet i Bibelen i Jakob:5:14. Er noen blant dere syke? Han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. 15 Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. 16 Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye.
Salving: Den hellige salvingen var omfattende, både gjenstander og personer ble på denne måte innviet til hellig bruk. Tabernaklet og alle de ting som skulle brukes ved gudstjenesten ble på Herrens befaling innviet ved salving. 2 Mosebok 40:13, 3 Mosebok 8:12.

We have been through many eras in our lives. We have fasted and prayed for a long time and help others who need help and support. We thank our regular supporters and thank you who are new and who wants to help us. The apostles anointed the sick with oil and healed them. 

It is written in the Bible in James: 5:14. Is anyone among you sick? He should call for the elders of the church and they should pray over him and anoint him with oil in the Lords name. 15 prayer of faith will save the sick, and the Lord shall raise him up. 16 A righteous man prayer is powerful and effective. Anointing: The Holy Anointing was extensive, both objects and people were in this way consecrated to holy use. The Tabernacle and all the things that would be used by the service were the Lord’s command consecrated by anointing. Exodus 40:13, Deuteronomy 8:12Vi har lagt våre hender på oljen i bønn, faste og i tro, det blir det samme som om vi har lagt våre hender på deg. Denne salveoljen er til ære for Guds rike og dere som er helbredet må komme tilbake og gi Gud ære ved å fortelle at dere er blitt friske. Salveoljen kan brukes til hjelp i alle ting i livet, til alle velsignelser. 5 Mosebok 1-14, les om velsignelser.


We have put our hands on the oil in prayer and fasting, and faith. It is the same as if we have put our hands on you. This ointment oil is to honor the kingdom of God and you who are healed, must come back and give glory to God by telling about your healing. The oil can be used to help in all things in life, in all blessings. 5 Genesis 1-14, read about blessings.

  Jesus Kristus vil helbrede deg. Han sa at dersom du tror, vil du se Guds herlighet. Dette er en religiøs handling; vi har ikke lov av myndighetene og selge medisin, men dette er ingen medisin, det er åndelig hjelp. Hebreerbrevet 11:1-6. Ved Bibelen og ved Guds ord, så bruker vi det til et kontaktpunkt på samme måte som de gjorde det på Bibelens dager, da disiplene salvet de syke med olje og helbredet dem. Markus 6:13.Ved helbredelse av syke, praktiserte Jesus disipler salving med olje. Markus 6:13 og denne praksis er gitt som en alminnelig undervisning i menigheten. Jakob 5:14, 2 Mosebok 30:23.

 
Jesus want to heal you. He said if you believe you will see the glory of God. This is a religious act; We do not have permission from the authorities to sell medicine, but this is no medicine, it is a spiritual help. Hebrews 11: 1-6. By the Bible and in the word of God, we use it as a contact point in the same way as they did in Bible days when the disciples anointed the sick with oil and healed them. Mark 6:13. For the healing of sick, Jesus practiced the disciples with anointing of oil. Mark 6:13 and this practice is given as a general teaching in the congregation. James 5:14, Exodus 30:23.
 

The world known preacher Morris Cerrullo anointed my visa card (Aina’s) with oil and we got a bigger amount of money on the account.

Du kan bruke oljen til din familie og til å med få bort onde ånder. Du kan salve alt som du eier f.eks. hytta, bilen eller båten. Mange steder er det ånder og du kan beskytte deg på denne måten. Her har vi mange års erfaring. Vi har ikke kamp i mot mennesker av kjøtt og blod, men mot maktene og myndighetene, mot verdens herskere i denne tidsalders mørke, mot ondskapens åndelige hærskarer i den himmelske verden. Dette er en religiøs handling; vi har ikke lov å si at oljen helbreder, men ved Bibelen og ved Guds ord, så bruker vi det til et kontaktpunkt på samme måte som de gjorde det på Bibelens dager, da disiplene salvet de syke med olje og helbredet dem. Efeser 6:12. You can use the oil to your family and to keep evil spirits away. You can anoint everything that you own, for example: the cabin, car or boat. In many places there are spirits and you can protect yourself in this way. Here we have many years of experience. For we wrestle not against people of flesh and blood, but against principalities and powers, against the rulers of this present age darkness, against spiritual hosts of the heavenly world. Ephesians 6:12.

Vi får stadig inn flere og flere vitnesbyrd om salveoljen, men jeg velger å ta med et litt uvanlig et:

En mann hadde en ku som skulle kalve og hun ville ikke reise seg opp på beina og dyrlegen hadde allerede forsøkt alt, så han gav opp.
 Noen venner av dem hadde kjøpt av Miracle Jensen’s salveolje og de hadde hatt mye hjelp av denne oljen. Da de fikk høre om kua anbefalte de å prøve oljen på kua. De smurte oljen i panna, nedover ryggen og under klovene på kua og der røyste hun seg og sto på beina. Til og med dyrlegen ble overrasket og sa at det var underlig. Den samme kua hadde hatt betennelse i spenene og de brukte salveolje igjen og kua ble fort frisk igjen.

Dette har jo ingenting å gjøre med at kua har tro? Gud er en nådig Gud og Han helbredet kua for det er salvelsen i oljen som utretter miraklene. Ellers så er dette bare vanlig soyaolje, men salvelsen fra Gud finnes ikke i all slags oljer.

Takk Herre Jesus for at du ser i nåde til våre bønner i Miracle Jensen’s salveolje.
   
 
We are constantly getting more and more testimony of the anointing oil, here is the latest ones:

Odd Arvid Haga had tumbled and beaten his shoulder. He therefore had to walk with a broken arm. He rubbed ointment oil and was totally healed. This is now about 5 weeks ago and his shoulder is just fine, but the doctor marveled at this.

A man had a cow which should calve and she would not stand up on her feet and the vet had tried everything but he gave up.
Some friends of them had bought Miracle Jensen's ointment oil and they had a lot of help of this oil. When they heard about the cow they recommended to try out the oil on the cow. They rubbed oil on the cows forehead, down the back and under the hooves of the cow and there she got up and stood on her legs. Even the vet was surprised and said it was strange. The same cow had inflammation of the teat and they used oil ointment again and the cow was soon restored. 
This cannot have anything to do with the cow have faith? God is a merciful God and He healed the cow for there is anointing in the oil which accomplish miracles. Otherwise, this is just plain soy oil, but it is the anointing of God as you cannot find in all kinds of oils.

Thank you Lord Jesus for being mercy to our prayers for Miracle Jensen's ointment oil.
                              
 
 
The website is under construction and I hope you will have patience with me. I am transferring all articles from the old page.

Hjemmesiden er under konstruksjon og jeg håper at du vil ha tålmodighet med meg. Jeg holder på og overføre alle artikler fra den gamle siden.
 
 

  

Visitor Map

Facebook Like Box

Per Einar Jensen

Miraclejensen's
Facebook-page
  

Pay with VIPPS

Thank you for your donation    
 and God bless you richly. 

Login Form