• 59838358_2179925942125172_55178570133143552_n.jpg
 • 8.jpg
 • 59931495_362139941089318_518536521247096832_n.jpg
 • 7.jpg
 • 7 (1).jpg
 • 2.jpg
 • 5 (2).jpg
 • 2 (1).jpg
 • 20180320_114830.jpg
 • 6.jpg
 • 4.jpg
 • 3.jpg
 • 5.jpg
 • 9.jpg
 • 6 (1).jpg
 • 20180320_114829.jpg
 • 59464067_2030713513692663_5430045934501232640_n.jpg
 • 4 (1).jpg
 • 3 (1).jpg
 • 60076508_433333147449512_7660259568974299136_n.jpg
 • 5 (1).jpg
 • 59845162_1262190983938461_2651203060356874240_n.jpg

 Woke this young boy from the death!

 engler

 

Awakened this young boy from the death!  

Dead has been revived!

The American preacher William Branham told the following incident, which occurred during his first visit to Finland.

Once in America, when I sat on a train on my way for the southern states to meet Brother Bosworth, I had a vision. I saw a little boy lying on the ground with his clothes tear to pieces, I saw rocks and trees, and it was in a foreign country. The body of this little boy was completely broken and the boy was dead.

At the meeting I had that night, I told the audience about the vision that I had, and I said to them: "Write this in your Bible, to see if the vision come true!"

Everywhere I arrived in the US and Canada, I told my audience about the vision that I had, and it was written down in thousands of Bibles. I said that when the vision as I had, happened, and the boy who I had seen had been revived, I would write it into the magazine, "The voice of healing".

During our visit in Finland in April 1950, we drove one time with car from Helsinki two Kuopio. Some of us had been up on a high observation tower, where we had a good overview of the Russian border. I had fasted for a long time, and I said to my colleagues: "something will happen".

On the way to the meeting, we came to a place where there had been a traffic accident. A car had run on two small boys. One of them had been thrown against a tree and got a fracture of the skull and some broken ribs.

The car that had run at a speed of about 100 km/h had run straight at the other boy. The boy had been under both wheels on the car, and he had been thrown back into the air behind the car. When we got to the place, there had gone about 20 minutes since the accident.

There were many people who had gathered around the scene of the accident and they had laid the last boy on the ground with his face covered by a cloth. Pastor Lindsay and the others went to see him, but I could not go with them. I thought about my own little boy who was thousands of mil away, and my heart was saddened. I asked myself why I could not go to the place of the accident. I took myself together and went to the place to see the boy. The cloth that had hid his face had been removed and the heart was about to stop. All those who were present wept.

I was just about to turn me away, when I felt a hand on my ankle. I did not know who it was, and could not see anyone. It was someone from the audience who said: "We have a healer from the US here, let's see what he can do." This was meant quite profane.

I turned back toward the boy and said, "I seem to have seen this boy before once, let me look at him again."

When they moved the cloth again, I said again: "I've seen this boy before." I was so upset by the accident that I first could not remember anything about who the boy was. I asked the preachers: "Is the boy a member of any of your meetings?" They denied it. Suddenly it dawned on me that this was the boy that I had seen in a vision in America for one and half years ago.

You can never imagine how it felt for me. Now, there were not enough devils in hell to still keep this boy in the grip of death. I said, "Gather yourselves together around him, and you shall see the glory of God."

I knelt down just as I had seen me do in my eyes, and asked: "Almighty God! In my country you showed me for 1 1/2 years ago this kid. You showed this boy to me and said that this boy would come to life again. "

There lay the boy, terrible beaten and destroyed and I said: 'Lord hear your servant's prayer! And now; you dead, you can no longer keep him in your kingdom, for Jesus Christ has promised that this boy will live."

Suddenly stood the boy up alive and in good condition. There stood the city's leading businessmen, and they just gaped. I received written statements from them, as proof of what I am telling is true, and they are witnessed by a notary.

The name of the boy was Karl Holma. 

 8938dff6fee9095ce4f7f08

 

Vekket denne unge gutten fra døden!

Døde har blitt vekket til live!

Den amerikanske predikanten William Branham har fortalt følgende hendelse, som skjedde under hans første besøk i Finland.

En gang i Amerika, da jeg satt på et tog på vei til de sørlige statene for å møte Broder Bosworth, hadde jeg en visjon. Jeg så en liten gutt som lå på bakken med klærne sundrevet, så jeg steiner og trær, og det var i et fremmed land. Kroppen til denne lille gutten var helt knust og gutten var død.

På møtet jeg hadde den kvelden, fortalte jeg tilhørerne om synet som jeg hadde hatt, og jeg sa til dem: «Skriv dette opp i deres Bibel, for å se om visjonen går i oppfyllelse!"

Overalt hvor jeg kom i USA og i Canada, fortalte jeg mine tilhørere om synet som jeg hadde hatt, og det ble skrevet ned i tusenvis av bibler. Jeg sa at når synet som jeg hadde hatt, skjedde, og gutten som jeg hadde sett hadde blitt vekket til live igjen, ville jeg skrive det inn i bladet "The Voice of healing".

Under vårt besøk i Finland i april i år 1950, kjørte vi engang med bil fra Helsingfors to Kuopio. Noen av oss hadde vært oppe i et høyt utkikkstårn, hvor vi hadde god oversikt over til den russiske grensen. Jeg hadde fastet i lang tid, og jeg sa til mine kolleger: "noe vil skje".

På vei til møtet kom vi til et sted hvor det hadde vært en trafikkulykke. En bil hadde kjørt på to små gutter. En av dem hadde blitt kastet mot et tre og fikk et brudd i skallen og noen brukne ribben.

Bilen som hadde kjørt i en hastighet på omtrent 100 km / h, hadde kjørt rett på den andre gutt. Gutten hadde vært under begge hjulene på bilen, og han hadde blitt kastet tilbake i luften bak bilen. Da vi kom til stedet, hadde det gått omtrent ca. 20 minutter siden ulykken.

Det var mange mennesker som hadde samlet seg rundt åstedet for ulykken og de hadde lagt den siste nevnte gutten på bakken med ansiktet dekket av en klut. Pastor Lindsay og de andre gikk for å sjekke ham, men jeg kunne ikke gå med dem. Jeg tenkte på min egen lille gutt som var tusenvis av mil unna, og mitt hjerte var bedrøvet. Jeg spurte meg selv hvorfor jeg ikke gikk bort til stedet for ulykken? Jeg tok meg sammen og gikk til ulykkesstedet for å se gutten. Kluten som hadde gjemt ansiktet hans var blitt fjernet og hjertet var i ferd med å stoppe. Alle de som var til stede gråt.

Jeg skulle akkurat til å snu meg bort, da jeg kjente en hånd på ankelen min. Jeg visste ikke hvem det var, og kunne ikke se noen. Det var noen fra publikum som sa: " Vi har en healer fra USA her, la oss se hva han kan gjøre." Dette var ment ganske spottende.

Jeg snudde meg tilbake i retning av gutten og sa: "Jeg synes å ha sett denne gutten før en gang, la meg se på ham igjen."

Da de flyttet duken igjen, sa jeg igjen: "Jeg har sett denne gutten før." Jeg var så opprørt av ulykken at jeg først ikke kunne huske noe om hvem gutten var. Jeg spurte predikantene: "Er gutten medlem av noen av deres forsamlinger?" De benektet det. Plutselig gikk det opp for meg at dette var gutten som jeg hadde sett i et syn i Amerika for en 1/2 år siden.

Dere kan aldri forestille dere hvordan det føltes for meg. Nå fantes det ikke nok djevler i helvete til og fortsatt holde denne gutten i dødens grep. Jeg sa: «Samle dere rundt ham, og dere skal få se Guds herlighet."

Jeg falt på kne akkurat som jeg hadde sett meg gjøre i mine øyne, og spurte: "Allmektige Gud! I mitt land viste du meg for en 1 1/2 år siden denne gutten. Du viste denne gutten til meg og sa at denne gutten ville våkne til liv igjen".

Der lå gutten, forferdelig sundslått og jeg sa: «Herre hør din tjeners bønn! Og nå; du død, du kan ikke lenger holde ham i ditt rike, for Jesus Kristus har lovet at denne gutten skal få leve."

Plutselig røyste gutten seg opp levende og i god fatning. Der sto byens ledende forretningsmenn, og de bare gapte. Jeg fikk skriftlige redegjørelser fra dem, som bevis på hva jeg forteller, er sant. Og de er bevitnet av Notarius Publicus.

Navnet på gutten var Karl Holma

 

 

 

Written November 11th, 2007.

Visitor Map

Facebook Like Box

Per Einar Jensen

Miraclejensen's
Facebook-page
  

Pay with VIPPS

Thank you for your donation    
 and God bless you richly. 

Login Form